PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
OPZET VAN HET WIJKPASTORAAT BINNEN DE PROTES­TANTSE GEMEENTE MARUM e.o.   OPZET VAN HET WIJKPASTORAAT BINNEN DE PROTES­TANTSE GEMEENTE MARUM e.o.  
I. Inleiding

De Protestantse Gemeente Marum e.o. wil een geloofsgemeenschap zijn voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. In dit praktijkboekje is de dienst aan elkaar, het omzien naar elkaar belangrijk. Dit betekent niet dat de dienst aan God en de samenleving minder belangrijk is.
Het omzien naar elkaar komt vooral tot uitdrukking in het pastoraat. Het woord pastor betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk betekent dus letterlijk ‘herderlijke zorg’. In de Bijbel komt vaak het beeld van een herder en een kudde voor. Dikwijls wordt daar het volk Israël mee vergeleken. Maar ook de christelijke gemeente wordt vergeleken met een kudde schapen, met God als herder. God die zorgt voor de mensen.
Jezus was ook een herder. Hij zag de mensen die Hem volgden met innerlijke ontferming aan en zag hen als schapen die geen herder hadden. Hij wilde voor hen de Goede Herder zijn.
Jezus geeft zijn leven voor de schapen. Hij wil hen door het leven heen voorgaan en helpen, maar ook om hen voor eeuwig te redden en zalig te maken. God roept ons mensen op om, net als Jezus de Goede Herder, in Zijn Naam ook herders, pastors, te zijn.
In Ezechiël 34 vers 15 en 19 vinden we een soort taakomschrijving voor een herder:
  • Schapen weiden en ze een rustplaats geven
  • De verlorene zoeken en de afgedwaalde terugbrengen
  • De gewonde verzorgen en de zieke versterken
God vraagt van ons een liefdevol en oplettend oog en vooral een open, luisterend, oor te zijn voor alle mensen in de gemeente en daarbuiten. Om op te merken als iemand hen nodig heeft en er al luisterend en vragend achter te komen wat de ander bezighoudt. Het belangrijkste is hierbij, een warm en kloppend hart voor mensen hebben.
Om dit te kunnen doen is het vertrouwen op God en Zijn Woord onmisbaar.

Pastoraat is: zorg voor elkaar namens de Goede Herder.
Natuurlijk is het verlenen van die zorg niet beperkt tot wijkcontactpersonen, ouderlingen, diakenen en het pastorale team. Ieder gemeentelid wordt door de Goede Herder geroepen naar de ander om te zien. De wijkcontactpersonen en de ambtsdragers hebben echter uitdrukkelijk de pastorale taak op zich genomen. Daarom wil dit praktijkboekje in het bijzonder voor hen een steun in de rug zijn.


II. Opzet Wijkpastoraat

1. Algemeen
Het erf van onze gemeente is onderverdeeld in 20 wijken. Iedere wijk is weer verdeeld in groepjes straten (subwijk) met in de meeste gevallen ongeveer 10 adressen. Het kan zijn dat de ene wijk uit 30 adressen en dus uit 3 subwijken bestaat, en een andere wijk uit 40 adres­sen en dus 4 subwijken.
Aan elke wijk is een wijkteam verbonden. Zo'n wijkteam bestaat uit een coördinerend contactpersoon en twee, drie of vier contactpersonen. Verder is er aan elke wijk een ouderling, een diaken en een jeugdouderling verbonden. Ouderling, diaken en jeugdouderling zijn doorgaans verbonden aan drie wijken.
De ouderling is eindverantwoordelijk voor het wijkwerk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het wijkteam. Samen met de (coördinerende) contactpersonen verzorgt hij/zij het pastoraat in de wijk.
De coördinerende contactpersoon neemt één subwijk onder zijn/haar hoede; de contactper­sonen de overige subwijken. Dit betekent dus dat de coördinerende contactpersoon dezelfde taken heeft als de contactpersoon, met daarnaast nog enkele andere. De contactpersonen onderhouden het eerste contact met de gemeenteleden in hun subwijk; in voorkomende gevallen schakelen zij vervolgens de coördinerende contactpersoon dan wel ouderling in.
De contactpersonen zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het kerkblad, het verjaardagsfonds, actie Kerkbalans en andere bezorgwerkzaamheden.
Het is van belang, dat binnen het wijkteam pastor, ouderling, (coördinerende) contactpersonen en diaken elkaar van bijzonderheden op de hoogte houden. Hierbij valt te denken aan geboorte, ziekte, overlijden en verhuizingen.
Als regel komt het wijkteam twee à drie maal per jaar bijeen: één a twee maal als afzonderlijk team en eenmaal met alle wijkteams samen rondom een (toerustend) thema.

Tot slot…….

ter bemoediging een Keltische zegenbede:


Moge God
je goede woorden in de mond leggen.
En moge Hij voor jou spreken
als je de juiste woorden niet vindt.


 
terug
 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.