Het pastoraat binnen de Protestantse gemeente Marum e.o. Het pastoraat binnen de Protestantse gemeente Marum e.o.
I. Inleiding

De Protestantse Gemeente Marum e.o. wil een geloofsgemeenschap zijn voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.
Het omzien naar elkaar komt vooral tot uitdrukking in het pastoraat. Het woord pastor betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk betekent dus letterlijk ‘herderlijke zorg’. In de Bijbel komt vaak het beeld van een herder en een kudde voor. Dikwijls wordt daar het volk Israël mee vergeleken. Maar ook de christelijke gemeente wordt vergeleken met een kudde schapen, met God als herder. God die zorgt voor de mensen.
Jezus was ook een herder. Hij zag de mensen die Hem volgden met innerlijke ontferming aan en zag hen als schapen die geen herder hadden. Hij wilde voor hen de Goede Herder zijn.
Jezus geeft zijn leven voor de schapen. Hij wil hen door het leven heen voorgaan en helpen, maar ook om hen voor eeuwig te redden en zalig te maken. God roept ons mensen op om, net als Jezus de Goede Herder, in Zijn Naam ook herders, pastors, te zijn.
In Ezechiël 34 vers 15 en 19 vinden we een soort taakomschrijving voor een herder:
  • Schapen weiden en ze een rustplaats geven
  • De verlorene zoeken en de afgedwaalde terugbrengen
  • De gewonde verzorgen en de zieke versterken
God vraagt van ons een liefdevol en oplettend oog en vooral een open, luisterend, oor te zijn voor alle mensen in de gemeente en daarbuiten. Om op te merken als iemand hen nodig heeft en er al luisterend en vragend achter te komen wat de ander bezighoudt. Het belangrijkste is hierbij, een warm en kloppend hart voor mensen hebben.
Om dit te kunnen doen is het vertrouwen op God en Zijn Woord onmisbaar.

Pastoraat is: zorg voor elkaar namens de Goede Herder.
Natuurlijk is het verlenen van die zorg niet beperkt tot wijkcontactpersonen, ouderlingen, diakenen en het pastorale team. Ieder gemeentelid wordt door de Goede Herder geroepen naar de ander om te zien. De wijkcontactpersonen en de ambtsdragers hebben echter uitdrukkelijk de pastorale taak op zich genomen.

II. Opzet Wijkpastoraat

Het erf van onze gemeente is onderverdeeld in 20 wijken. Iedere wijk is weer verdeeld in groepjes straten (subwijk) met in de meeste gevallen ongeveer 10 adressen. Het kan zijn dat de ene wijk uit 30 adressen en dus uit 3 subwijken bestaat, en een andere wijk uit 40 adres­sen en dus 4 subwijken.
Aan elke wijk is een wijkteam verbonden. Zo'n wijkteam bestaat uit een coördinerend contactpersoon en twee, drie of vier contactpersonen. Verder is er aan elke wijk een ouderling, een diaken en een jeugdouderling verbonden. Ouderling, diaken en jeugdouderling zijn doorgaans verbonden aan drie wijken.
De ouderling is eindverantwoordelijk voor het wijkwerk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het wijkteam. Samen met de (coördinerende) contactpersonen verzorgt hij/zij het pastoraat in de wijk.
De coördinerende contactpersoon heeft één subwijk onder zijn/haar hoede; de contactper­sonen de overige subwijken. Dit betekent dus dat de coördinerende contactpersoon dezelfde taken heeft als de contactpersoon, met daarnaast nog enkele andere. De contactpersonen onderhouden het eerste contact met de gemeenteleden in hun subwijk; in voorkomende gevallen schakelen zij vervolgens de coördinerende contactpersoon dan wel ouderling in.
De contactpersonen zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het kerkblad, het verjaardagsfonds, actie Kerkbalans en andere bezorgwerkzaamheden.
terug