ANBI kerkbeheer ANBI kerkbeheer

Algemene gegevens Protestantse gemeente Marum e.o. behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Marum e.o.

Telefoonnummer:

0594 64 19 32

RSIN/Fiscaal nummer:

002659293

Nummer Kamer van Koophandel:

82516685

Website adres:

http://www.marum.protestantsekerk.net

E-mail:

scriba@ontmoetingskerk-marum.nl

Adres:

Kruisweg 32

Postcode:

9363AD

Plaats:

MARUM

Postadres:

Postbus 38

Postcode:

9363ZG

Plaats:

MARUM

 
De Protestantse gemeente Marum e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Marum e.o.
 

B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
  

C. Doelstelling/visie.
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
  
Op onze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
 

E. Beloningsbeleid.
 
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
(desgewenst toe te voegen: predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen).
 

F. Verslag Activiteiten.
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn volgens de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  

G. Voorgenomen bestedingen.
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

begroting

rekening

rekening

 

    2023

    2022

    2021


Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken

 €   86.000

 € 108.710

 €  64.444

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

 €     1.000

 €        931

 €           0

Bijdragen van leden en anderen

 € 188.500

 € 205.033

 € 205.023

Door te zenden collecten en giften

 €     2.900

 €    6.289

 €     1.490

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

 €            0

 €            -

 €   21.000

Totaal baten A

 € 278.400

 € 320.963

 € 292.259


Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen

 €   64.750

 €   47.850

 €   37.105

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

 €   31.550

 €   33.755

 €   18.576

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

 €     1.600

 €     1.600

 €     2.159

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

 € 163.850

 € 161.438

 € 122.739

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

 €     5.700

 €     7.132

 €     3.177

Salarissen en vergoedingen

 €   57.200

 €   14.419

 €   15.023

Kosten beheer, administratie en archief

 €   12.350

 €   67.934

 €   44.320

Rentelasten/bankkosten

 €     2.200

 €   10.512

 €   13.744

Afdrachten door te zenden collecten en giften

 €     2.900

 €     6.289

 €     2.048

Totaal lasten A

 € 355.555

 € 353.073

 €     1.490

 

Operationeel resultaat A

 €  -77.150

 €  -32.110

 €   31.885 


Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

 €            -

 €    91.325

 €  -73.409 

Incidentele lasten

 €            -

 €             - 

 €            -

Incidentele baten en lasten (B)

 €            -

 €   91.325

 €  -73.409

 

 

 

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

€  -77.150

 €   59.215

 €  -73.409

 


Mutaties bestemmingsreserves-fondsen

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

  €  53.700

€  131.830

 €  122.438

 

 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

 €            -

€              -

 €             -

 

 

Toevoegingen bestemmingsreserves

 €            0

€ -206.600

 € -110.641

 

 

Toevoegingen bestemmingsfondsen

 €            -

€             -

 €             -

 

 

Totaal mut. bestemmingsreserves/-fondsen (C)

 €   53.700

€   -74.770

 €    11.797

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

 €  -23.450

 €  -15.555

 €   -29.727

 

 

 

 

 

 

 

 


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

terug