PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT CLASSIS GRONINGEN-DRENTHE FEBRUARI 2023 NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT CLASSIS GRONINGEN-DRENTHE FEBRUARI 2023
Beleid, bevoegdheid en kerkelijk werkers

God zag alles wat Hij had gemaakt; het was zeer goed.’ (Genesis 1:31)
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5)


Pasen, opstanding en opstaan, vormt de kern van onze christelijke traditie en ook van mijn bestaan. Geloof in het doorgaande verhaal van het leven van Jezus en in de kracht van Zijn opstanding geeft hoop en toekomst. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is dat vol te houden in de wereld waarin wij leven. In Oekraïne wordt alles kapot gemaakt wat maar kapot kan, is mijn indruk, en mensen zoeken hun weg tussen de brokstukken om verder te gaan. In Turkije en Syrië heeft de aardbeving zo onwaarschijnlijk veel schade aangericht, met allerlei oorzaken, dat mensen ook daar hun weg proberen te vinden tussen de brokstukken.

We zullen er rekening mee moeten houden, zo lees ik deze dagen, dat de oorlog langer zal duren dan we dachten en hoopten; we zullen er ook rekening mee moeten houden dat we voor langere tijd hulp moeten bieden aan mensen die zijn getroffen door de aardbevingen.
Daarvoor is deze veertigdagentijd. Je bezinnen op wie je bent in relatie tot de mensen om je heen. Nadenken over die goede schepping, waarin de afhankelijkheid groot is, maar ook te doen. Nadenken over het licht, dat door de duisternis niet te pakken is genomen. Integendeel, denk ik: het is juist dat licht dat wij mensen naar elkaar kunnen uitstralen waardoor leven mogelijk is.

Beleid: wat zijn de financiële mogelijkheden voor uw gemeente?
Geld volgt inhoud, zo roep ik nog al eens wanneer ik bij een kerkenraad een bezoek breng. Eerst nadenken over hoe je gemeente wilt zijn, waarom je er bent als kerkelijke gemeente in je dorp of wijk en dan kijken hoe dat moet en wat je nodig hebt. Regelmatig word ik gevraagd of het mogelijk is het vermogen van de gemeente in te zetten voor een te beroepen predikant of te benoemen kerkelijk werker. Om die afweging te maken, hebben we een CCBB, die de financiën van een gemeente beoordeelt en kijkt wat kan en wat niet. Tegelijk zeg ik er regelmatig bij: als je een goed plan hebt, wanneer je laat zien dat je hebt nagedacht over hoe je verder wilt als gemeente, verbonden met je omgeving, dan lijkt het mij sterk dat het CCBB niet met jullie wil zoeken naar de financiële mogelijkheden. Wel in deze volgorde.

Overigens is voor het beroepen van een predikant toestemming nodig van het Breed Moderamen van de classis, waarna een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven met daarin de formatie die te doen is. Voor het benoemen van een kerkelijk werker is de solvabiliteitsverklaring niet noodzakelijk, maar wel toestemming van het CCBB vanwege de begroting van de gemeente (Ordinantie 11-7-3 van onze kerkorde).

Ambtsdragers eredienst
Er komen nog al eens vragen over de benodigde aanwezigheid van ambtsdragers bij een eredienst: hoe veel moeten dat er zijn en moeten dat wel ambtsdragers zijn of kan het ook met oud-ambtsdragers?

In ieder geval is de kerkenraad verantwoordelijk voor de eredienst, maar nergens wordt gesproken over een ‘ouderling van dienst’. Er valt veel voor te zeggen dat in de eredienst zowel een ouderling (noem deze eventueel ouderling van dienst) en een diaken aanwezig zijn, maar kerkordelijk is dat niet noodzakelijk; het is ook niet noodzakelijk dat de kerkenraad samen met de predikant binnenkomt en dat kerkenraadsleden op de eerste rij vooraan in de kerk zitten: dat kan gewoon op iedere plek in de kerkbanken, de aanwezigheid is al prima. Het kan gebeuren dat er helemaal geen ambtsdrager aanwezig is en ook dan kan de dienst gewoon doorgaan, al blijft de kerkenraad verantwoordelijk.

Soms hoor ik dat kerkenraden iemand in het ambt bevestigen alleen om ‘ouderling van dienst’ te kunnen zijn. Deze ambtsdragers maken evenzeer deel uit van de kerkenraad als andere ambtsdragers, het kan niet zo zijn dat zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de besluiten van de kerkenraad. De kerkenraad is en blijft de vergadering van alle ambtsdragers.

Wie is bevoegd om voor te gaan?
Zij die hun uiterste best doen om het rooster van voorgangers voor elkaar te krijgen hebben het moeilijk, zo hoor ik van veel van hen. Als je in januari begint met bellen, dan moet je niet te laat in de maand zijn, want dan zijn veel voorgangers al voor het gehele volgende jaar bezet; en alle pogingen tot nu toe om dat op te schuiven en pas in september te beginnen voor het preekrooster van het volgende jaar, ook om afzeggingen vanwege gewijzigde plannen te voorkomen, lukken niet. Sommige preekvoorzieners zijn de wanhoop nabij, omdat er eenvoudigweg te weinig bevoegde voorgangers zijn.

Wie zijn er bevoegd? Dat zijn de predikanten of predikanten in opleiding met een consent (de proponenten); het zijn ook voorgangers uit andere kerken die daar bevoegd zijn, kerken waarmee de Protestantse Kerk een speciale relatie heeft (terwijl de bevestiging van ambtsdragers hierbij is uitgesloten). Zij hebben in onze kerk dezelfde bevoegdheden als bij de kerk waar zij actief zijn. Er zijn ook mensen met een preekconsent, veelal kerkelijk werkers die deze bevoegdheid voor hun eigen gemeente of voor een regio hebben gekregen (wij verlenen vanaf heden alleen maar preekconsenten voor de gehele classis). Deze kerkelijk werkers zijn dan weer niet altijd bevoegd om de sacramenten te bedienen (of belijdenis van het geloof af te nemen en dergelijke).

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk een viering te houden zonder bevoegde voorganger.
Er zijn kerkelijk werkers zonder preekconsent die wel degelijk voorgaan of zelfs de sacramenten bedienen, wij weten dat het gebeurt, naar de kerkorde is dat niet toegestaan. Het is bekend en het wordt steeds duidelijker dat er steeds minder predikanten komen en het aantal kerkelijk werkers met preekconsent ook niet oneindig is.

Vacatures
Al eerder heeft het Breed Moderamen van de classis de alarmbel geluid vanwege het grote aantal vacatures bij gemeenten in onze classis, die op zoek zijn naar een voorganger, een predikant dan wel een kerkelijk werker. Dat geldt voor grote en kleine gemeenten, voor voltijds en deeltijds, voor combinaties van gemeenten en gemeenten die op zichzelf staan. De getallen zijn schrikbarend: van ruim 35% op dit moment naar zo’n 50% volgend jaar. We hopen dat een aantal uiteraard gewoon vervuld zal gaan worden, maar de verwachting is dat het niet snel zal gaan, de uitzonderingen daargelaten. Er is weinig nieuwe instroom van studenten bij de PThU en deze zijn uiteraard ook niet meteen beschikbaar. En ook kerkelijk werkers worden niet in grote aantallen opgeleid.

Dit is een grote zorg, die vraagt om creativiteit en oude patronen loslaten om te kijken hoe zo veel mogelijk gemeenten wel professionele ondersteuning kunnen krijgen. Het zou mooi zijn als gemeenten hun voorgangers zo veel mogelijk willen delen; het zou mooi zijn als voorgangers bereid zijn om ook op andere plekken dan hun eigen gemeente zo nu en dan bij te springen of structureel mee te doen. Het vraagt om solidariteit tussen gemeenten onderling en overleg van voorgangers in werkgemeenschappen en daarbuiten.

Emeriti
Het tekort aan voorgangers zou iets draaglijker kunnen worden wanneer meer emeriti zich zouden kunnen inzetten in het gemeentewerk. We zien nu al dat soms een emeritus wordt aangesteld voor zogeheten structurele hulpdiensten. Dat mag niet langer dan twee jaar en een verlenging van twee jaar, maar dat helpt wel. Ook gaan emeriti veel voor in onze gemeenten en ook dat helpt.

We willen graag dinsdag 18 april een ontmoeting met (aanstaande) emeriti (niet alleen predikanten) die wel inzetbaar zouden kunnen of willen zijn. Dinsdag 18 april van 10.30 tot 12.30 uur – de locatie wordt nog bekend gemaakt, maar zal zich bevinden rondom de stad Groningen. Graag aanmelden voor deze dag en zegt het voort, want niet alle emeriti krijgen deze nieuwsbrief en we hebben van emeriti ook geen gegevens. Aanmelden bij ondergetekende; een aantal mensen heeft al aangegeven veel voor een dergelijke ontmoeting te voelen.

Afgevaardigden en commissieleden
Vanuit de gemeenten worden mensen afgevaardigd naar de classicale vergadering. Een aantal van hen maakt vervolgens deel uit van het Breed Moderamen van onze classis. We hebben een aantal keren meegemaakt dat niet het vereiste aantal mensen aanwezig was om een besluit te nemen en dat is vervelend, al lossen we dat tegenwoordig via de mail wel weer op. Het is een zorg dat het quorum er niet is, dat er niet voldoende mensen meedenken en -doen. Dat geldt ook voor onze colleges: opzicht, CCBB en bezwaren en geschillen. Mocht u mee willen doen of iemand weten die het kan, wilt u zich melden bij mij of bij iemand anders van de classis? Dan kunnen we misschien uitleggen wat het betekent en kijken of het iets is wat bij u past. We moeten het tenslotte samen doen.

Ik hoor ook nog al eens dat een gemeente het niet dan na lang bellen en veel praten lukt om een consulent te vinden in vacaturetijd. Dat is jammer, want een gemeente die vacant is heeft wat ondersteuning nodig, al is het niet zo heel veel. Een aanspreekpunt is juist dan prettig en een beroepingsprocedure is niet iets wat gemeenteleden regelmatig doen. Ook dit moeten we samen oplossen.

Ten slotte
Donderdag 30 maart is er een bijeenkomst voor alle kerkelijk werkers in onze classis. Opnieuw spreken we over de notities die moeten helpen om de positie van kerkelijk werkers te verbeteren. Leo Blees zal vanuit de synode ons erover bijpraten en meenemen van jullie wat van belang is. De uitnodiging volgt.

Het is weer een lange nieuwsbrief geworden, maar ik hoop dat de informatie jullie helpt.

En dan nog even dit. In onze classis zijn twee mensen aan het werk, die zijn verbonden aan het Breed Moderamen en daarmee aan de classis: de Diaconaal Consulent Christiaan Dekker, die vooral in Oost-Groningen werkt en voor de helft van de tijd ook vanuit die gemeenten wordt betaald (via Kerk in Actie of andere subsidie-bronnen); en de regiopredikant ds. Heleen Maat, die in verschillende regio’s actief is. We hopen dat de gemeenten in onze classis het werk van deze mensen ook belangrijk vinden en willen meebetalen om dat door te laten gaan. De werkzaamheden zijn voor ons allemaal en solidariteit vinden we belangrijk; bovendien zijn de bedragen niet al te hoog en als we dat gezamenlijk doen, dan lukt dat helemaal. Ze zijn ook beschikbaar voor onze gemeenten, voor jullie dus.

Nog één opmerking zou ik willen maken. Vaak hoor ik van voorgangers en kerkenraden de opmerking: ‘het is tenslotte niet onze gemeente en onze kerk, maar het is de gemeente en de kerk van de Heer’. Deze ‘belijdenis’ helpt om te ontspannen, want we horen hierin dat het niet helemaal van ons en onze inzet afhangt, natuurlijk los van de roepstem die ons oproept om ons in te zetten. Ik zou ook wensen dat het ons helpt zo nu en dan iets meer lef te tonen en risico te nemen met het oog op de toekomst, met het oog op wat komen kan.

ds. Jan Hommes
Classispredikant classis Groningen-Drenthe
06 51 99 97 11
 
Uitnodiging Uitnodiging
Uitnodiging voor de negende bijeenkomst van de Ring Westerkwartier
(Voormalige Classis Westerkwartier)

Van harte uitgenodigd op donderdag 9 februari 2023, van 19.30 – 21.30 uur
met als inleider: dhr H-J Graber - in de Schaapskooi bij De Goede Herderkerk, Grootegast

Thema: ARMOEDE in Nederland?!!
Schrik niet, in 5 jaar tijd is het aantal Nederlanders dat langdurig onder de armoedegrens leeft bijna verdubbeld naar ruim een miljoen mensen. De gevolgen van de energiecrisis zijn hierbij nog niet verwerkt.
Hoe kan in een rijk land zoveel armoede zijn? Hendrik-Jan Graber uit Sellingen, data analist en projectmedewerker bij Schuldhulpmaatje, geeft hierover een boeiende lezing. Hij analyseert niet alleen het probleem van de armoede, hij geeft ook inspirerende, praktische en Bijbelse oplossingen om in de eigen regio aan de slag te gaan.
Voor meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=ql2cqh8exxk

De kerk, de diaconie met name, heeft als taak om mensen aan de rand van de samenleving te helpen. Wij nodigen de diakenen speciaal uit voor de bijeenkomst over armoede in Nederland, maar ook predikanten, pastoraal werkers, ouderlingen en belangstellende gemeenteleden zijn van harte welkom.

Agenda:
 1. Opening, (ds. Atze Landman)  
 2. Presentielijst  
 3. Aanvulling agenda  
 4. Mededelingen  
 5. Verslag vorige vergadering van 6 oktober 2022  
 6. Nieuwe ontwikkelingen opvang vluchtelingen?  
 7. Presentatie “Armoede in Nederland” door Hendrik-Jan Graber  
 8. Pauze  
 9. Uitwisseling gedachten naar aanleiding van de presentatie  
 10. Gemeenteronde   
 11. Onderwerp(en) volgende keer: o.a.Vervolg jeugdwerk en 2-deling in de maatschappij (en in de kerk) en De Groene Kerk’
 12. ’Frequentie samenkomsten Ring.  
 13. Rondvraag  
 14. Volgende vergadering Ring Westerkwartier: voorstel donderdag 20 april 2023  
 15. Sluiting
Tijdens de bijeenkomst zal Hendrik-Jan Graber zijn perspectief delen op armoede in Nederland en hoe de kerken in onze regio hierop kunnen reageren.
We hopen dat u deze bijeenkomst zult bijwonen en dat we samen kunnen werken aan oplossingen voor dit belangrijke maatschappelijke probleem.

 
 
Synagogelezing op 16 februari Synagogelezing op 16 februari

UITNODIGING SYNAGOGELEZING 16 FEBRUARI 2023
Onderwerp: “Een betoog van Nicodemus? De Hebreeënbrief herlezen”
De lezing wordt verzorgd door ds. Bart Gijsbertsen, emeritus predikant, Kampen.
Hij heeft recent een boek met deze titel geschreven.
Zijn uitgangspunt: De schrijver van de Hebreeënbrief is een schriftgeleerde Jood die is gaan
geloven dat in Jezus de Messias op aarde is gekomen.
Deze schrijver - en Bart Gijsbertsen moet daarbij aan een schriftgeleerde als Nicodemus
denken, die in de nacht bij Jezus kwam ( Johannes 3) - bladert met zijn hoorders door de
Joodse bijbel om daarin te laten zien dat Jezus de beloofde toekomst van Israël is.
Bart Gijsbertsen heeft in de Hebreeënbrief ontdekt dat deze brief een unieke visie op Jezus
heeft die je nergens in het Nieuwe Testament terugvindt.
U wordt van harte uitgenodigd om deze synagogelezing bij te wonen.
Datum en Tijd: Donderdag 16 februari 2023 om 19.30 uur
Plaats: Synagoge Zuidlaren: Stationsweg 159 9471 GP Zuidlaren.
Entree € 8,00. Contant te voldoen bij aankomst. NB Pinnen of contactloos betalen is NIET
mogelijk
Indien u komt zonder aanmelding dan loopt u het risico dat het maximaal toelaatbare aantal
aanwezigen bereikt is.
Aanmelding bij: Margriet Volders email: mwvolders@concepts.nl of telefonisch 0593-
522250
Met hartelijke groet
D.J.Douwstra, Secretaris Classicale Werkgroep Kerk en Israël Groningen-Drenthe
 
Directe link naar de website van de Classis: Directe link naar de website van de Classis:
Classis Groningen-Drenthe (classisgroningendrenthe.nl)
 
Nieuwsbrief dec-2022 Nieuwsbrief dec-2022
Nieuwsbrief SPOREN december 2022
 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.