PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
Samenstelling commissie Erediensten Samenstelling commissie Erediensten
Hanneke van Bethlehem-Bouwsema (voorzitter)
Wim Veldman

Bert Borkhuis
Annet de Vries-Poelman
ds. Ineke van den Beukel
 
INFORMATIE OVER DE DIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE MARUM-NOORDWIJK INFORMATIE OVER DE DIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE MARUM-NOORDWIJK
 1. Beleid
Aansluitend bij de visie van de Protestantse gemeente Marum e.o. heeft de Commissie Erediensten zich ten doel gesteld samen met de gemeente op verantwoorde wijze liturgie te vieren, waarbij de relatie met God en de inhoud van het Evangelie centraal staan. Het beleid is samen te vatten in drie lijnen, te weten:
De eerste lijn, de lijn van God naar ons
De Heer wil ons ontmoeten en van hart tot hart tot ons spreken. Hij is in elke dienst de eerste – niet wij. Hij roept samen en komt naar ons toe door de Heilige Geest. God is aanwezig in het Woord (schriftlezing, prediking), liederen en gebeden, in de sacramenten en in de ander. Daarin spreekt Hij tot ons. Hij roept ons op om ons leven aan Hem toe te wijden.

De tweede lijn, de lijn van elkaar ontmoeten
Naast de ontmoeting met God is er de ontmoeting met elkaar. Samen vormen wij (een deel) van het lichaam van Christus en hebben wij elkaar nodig, ook in de diensten. Zo dragen wij samen, jong en oud, verantwoordelijkheid voor elkaar en hebben we oog voor elkaar (en onze omgeving). Niet alleen tijdens de vieringen maar ook in ons dagelijks leven.

De derde lijn, de lijn van God en ons naar mensen dichtbij en veraf.
Van een echte ontmoeting is pas sprake als deze ontmoeting wederzijds is. We komen om het woord te horen, om te bidden, om (onze) schuld en ons geloof te belijden. We komen om Gods naam groot te maken in ons lied en in onze lofprijzing. We komen er om voor anderen te bidden en dankend onze gaven te geven. We komen om ons leven voor het aangezicht van God te brengen. Het leven en de ontmoeting met God horen we niet voor onszelf te houden maar moeten we uitdragen in ons dagelijks leven en in de wereld (om ons heen).

In alles wat we in de eredienst en rondom de liturgie doen, zullen deze drie lijnen de basis zijn. Het uitgangspunt is, dat de mensen zich thuis moet kunnen voelen in de vieringen van onze gemeente.
 1. Jaarrooster
In de gemeente wordt gebruik gemaakt van een jaarrooster, waarin verschillende soorten erediensten opgenomen zijn. De meeste ervan komen terug in een meer-wekelijkse structuur. De reden voor de variatie in de diensten is om zoveel mogelijk leden, of groepen leden aan te spreken, van jong tot oud. Dit doen we door aansluiting te zoeken bij hun specifieke voorkeuren qua inhoud, muziekkeuze, opbouw van de dienst, etc.  De diensten vinden iedere zondagochtend plaats om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kruisweg 30, 9363 AD te Marum (tenzij anders aangegeven).

In dit document zijn de soorten erediensten nader uitgewerkt, als kader voor de organisatie (predikanten, commissies, preekvoorziening, organisten/muzikanten) en communicatie over de diensten (zowel binnen als buiten de gemeente, website e.d.).

We kennen de volgende erediensten, die gehouden worden op de 1e t/m de 4e en evt. 5e zondag van de maand:

1e         Verbindend vieren dienst
2e           Klassieke dienst
3e         Traditionele dienst
4e         Gezinsdienst
5e         Experimentele dienst

Een toelichting op deze diensten leest u verderop.

Daarnaast kennen we de volgende diensten:
- vespers (ook wel avondgebed)
- zangdiensten
- leerdiensten
- laagdrempelige dienst
- diensten voorafgaand aan en op de feestdagen
- oudjaar- en nieuwjaarsdag
- bidstond voor gewas en arbeid
- dankstond voor gewas en arbeid
- diensten met betrekking tot huwelijk en overlijden
 1. Diensten
1. Verbindend vieren dienst
Moment: 1e zondag van de maand
Kenmerken:
 • Vieren en eren
 • Dienst vaak rondom een thema
 • Organisatie van de dienst door de predikant met hulp van (evt. wisselend) werkgroepje bestaande uit gemeenteleden.
 • Spant zich in om relevant te zijn in de huidige tijd (via preek)
 • Muziek passend bij het thema
 • Participatie van gemeenteleden bij organisatie en uitvoering indien gewenst
 • Variatie in aanpak, qua volgorde, wel terugkerende elementen in de dienst, vrije vorm
 • Put uit bronnen van de gehele kerk (o.a. verschillende liedculturen/bundels)
 • Zien, horen, voelen/ervaren, meedoen/interactie
 • Tijdsduur kan wisselen 1 a 1,5 uur
 • Kindernevendienst vrijblijvend
 
2. Klassieke dienst / liturgisch
Moment: 2e zondag van de maand
Kenmerken:
 • Meer ingetogen dan bij verbindend vieren
 • Vaste vorm, telkens in dezelfde vorm terugkerend (o.a. lezing oude testament; nieuwe testament, preek hieraan gelinkt)
 • Tijdsduur vrij consequent, ca. 1 uur.
 • Bijbelteksten centraal
 • Zingen uit het nieuwe Liedboek voor de kerken
 • Muzikale begeleiding orgel en evt. cantorij/zanggroepje
 • Gebedsonderwerpen aangedragen door predikant
 • Kindernevendienst
 • Antependia/aankleding
 • Regelmatig aandacht voor o.a. de 10 geboden en de geloofsbelijdenis
 
3. Traditionele dienst
Moment: 3e zondag van de maand
Kenmerken:
 • Dienst met kenmerken van een klassieke dienst, maar ook modernere /eigentijdsere elementen
 • Gebruik van Liedboek voor de kerken, maar ook uit andere muziekculturen
 • Begeleiding orgel, evt. andere begeleiding indien gewenst
 • Predikant bepaalt vorm en inhoud en organiseert de dienst voornamelijk zelf
 
4. Gezinsdienst
Moment: 4e zondag van de maand (om de maand). De andere maand is er in een eigen zaal Kinderkerk/Tienerkerk, in de kerkzaal is dan een traditionele dienst.
Kenmerken:
 • Een dienst waar begin en eind “traditioneel” zijn. Daartussen in staat niets vast.
 • De kinderen zijn de hele dienst aanwezig. Er is eventueel kindernevendienst voor de jongste kinderen
 • De dienst is aansprekend voor kinderen, maar er is ook aandacht voor de ouders.
 • De boodschap wordt gebracht met eenvoudig taalgebruik en is niet te lang.
 • Modern, aansprekend, vrolijk en evangeliserend van aard
 • De muziek en vooral de begeleiding zijn eigentijds (o.a. kindermuziek afgewisseld met muziek voor volwassen).
 • Veel gebruik van de beamer (film, beeld, etc.).
 
5 Experimentele dienst
Moment: 5e zondag van de maand
Kenmerken:
 • Specifieke dienst, bijv. concert of een door derden verzorgde dienst
 • Op zondagochtend
 • Kan experimenterend van aard zijn

Overige diensten:
 
  Laagdrempelige dienst
Moment: Incidenteel
Kenmerken:
 • Vieren, aansprekend
 • Een dienst waar begin en eind traditioneel zijn. Daartussen in staat niets vast.
 • De boodschap wordt gebracht met eenvoudig taalgebruik en is niet te lang.
 • Evangeliserend van aard
 • Veel ruimte voor aanbidding.
 • De muziek en vooral de begeleiding zijn modern (o.a. opwekking)
 • Veel gebruik van de beamer (film, beeld, etc.).


Kinderkerk en tienerkerk
 • Om de maand op de vierde zondag van de maand (afgewisseld met de gezinsdienst)
 • De kinderen en tieners hebben elk hun eigen vieringen in een zaal van Ons Centrum (Kruisweg 30 te Marum, bij de kerk)
 • Contactpersoon: Wim Veldman

Vespers (ook wel avondgebed)
 • Zondagavond
 • Traditioneel/vaste vorm met gezangen
 • Korte dienst, ca. 3060 min.

Zangdiensten
 • Zondagavond
 • Veel zingen
 • Korte preek/overdenking.

Leerdiensten
 • Zondagavond
 • Thema uit de bijbel of Catechismus staat centraal
 • Accent op uitleg

Diensten op en voorafgaand aan de feestdagen
 • Kerst, Pasen, Pinksteren
 • 1e feestdagen: op zondagochtend, veelal verbindend vieren
 • 2e feestdagen: op maandagochtend, organisatie door commissie 2e diensten
 • Diensten voorafgaand aan pasen: door voorgangers in te vullen, evt. met input Commissie Erediensten en/of andere betrokkenen
 • Diensten voorafgaand aan kerst: door voorgangers in te vullen, evt. met input Commissie Erediensten en/of andere betrokkenen
 • Oudjaar en nieuwjaarsdag: verbindend/traditioneel, korte dienst

Bidstond voor gewas en arbeid
 • Woensdagavond
 • Verbindend/traditioneel

Dankstond voor gewas en arbeid
 • Woensdagavond
 • Verbindend/traditioneel
 1. Rol en taken Commissie Erediensten
De Commissie Erediensten houdt zich bezig met de coördinatie van de organisatie van alle diensten die gedurende het jaar worden gehouden in de gemeente.

Dit betreft taken op het gebied van de planning, organisatie en invulling van de diensten. De rol van de Commissie Erediensten is om ervoor te zorgen dat de diensten gepland en georganiseerd worden. De diensten worden door de predikant, evt. samen met een groepje vaste en/of wisselende medewerkenden voorbereid.
 1. Samenstelling Commissie Erediensten
 
  Sinds Aftredend per
Margriet Bakker 2017 2021
Hanneke van Bethlehem 2018 2022
 
 
Antependia Antependia

De commissie Erediensten heeft in het verleden een antependiaboekje gemaakt die een duidelijk beeld geeft van het gebruik en de symboliek van de antependia zoals die in onze kerk gehanteerd worden. In de ontmoetingshal hangt een grote 'Liturgische Klok' waarop de liturgische kleur van de zondag of feestdag wordt aangegeven. De symboliek die achter de kleuren en voorstellingen zit, kunt u nog eens rustig in dit boekje nalezen.

 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.