PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
ANBI kerkbeheer ANBI kerkbeheer
Algemene gegevens Protestantse gemeente Marum e.o. behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse gemeente Marum e.o.
Telefoonnummer (facultatief): 0594 64 19 32
RSIN/Fiscaal nummer: 002659293
Website adres: http://www.marum-noordwijk.protestantsekerk.net
E-mail: scriba@ontmoetingskerk-marum.nl
Adres: Kruisweg 32
Postcode: 9363AD
Plaats: MARUM
Postadres: Postbus 38
Postcode: 9363ZG
Plaats: MARUM
 
De Protestantse gemeente Marum e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente Marum e.o.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op onze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2022 2021 2020

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit Onroerende zaken  €    82.888  €   64.444  €   61.723
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €        500  €           0  €       404
Bijdragen leden en anderen  €  193.500  € 205.325  € 198.073
Door te zenden collectes en giften  €     2.700  €     1.490  €    2.661
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €           0  €   21.000  €  21.000
Totaal baten A  €  279.588  € 292.259  € 283.861

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €   63.284  €   37.105  €   30.436
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €   21.450  €   18.576  €   16.293
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  €     1.600  €     2.152  €    4.058
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  € 164.395  € 122.739  € 159.121
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €     6.500  €     3.177  €     4.145
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €   15.027  €   15.023  €   14.869
Salarissen en vergoedingen  €   48.125  €   44.320  €   46.376
Kosten beheer, administratie en archief  €   12.000  €   14.744  €   12.924
Rentelasten/bankkosten  €     2.000  €     2.048  €     1.923
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €     2.700  €     1.490  €     2.661
Totaal lasten A  €  337.081  €  260.374  € 292.806
 
Operationeel resultaat (A)  €  -57.493  €    31.885  €   -8.945

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten  €           -  €   73.409  € 796.341
Incidentele lasten  €           -  €           -  €           -
Incidentele baten en lasten (B)  €           -  €  -73.409  € 796.341
Resultaat verslagjaar (A+B)  €  -57.493  €  -41.524  € 787.396
Resultaat verslagjaar (A+B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €    35.000  €  122.438  €           -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €            -  €            -  €           -
Toevoegingen bestemmingsreserves  €            -  €            -  €            -
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €            -  € -110.641  € -783.604
Totaal mut. bestemmingsreserves/-fondsen (C)  €    35.000  €    11.797  € -783.604
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €    22.493  €  -29.727  €     3.792

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 
terug
 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.